ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY - ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27 (zkrácená verze do ŽK)
 

PŘÍLOHA 1.                 Školní řád pro žáky – zkrácená verze do ŽK
 

PAMATUJ SI A DODRŽUJ

(tato pravidla jsou součástí školního řádu pro šk. rok 2018/19, který je platný od 1. 9.2018  - jeho plná verze je na www.zstravnik.cz)

 

1.  Vstup do učebních prostor je možný v 7,30 hodin. Vyučování začíná v 7,55 hodin.

2.  Při každém příchodu a odchodu ze školy se musíš registrovat pomocí čipového systému.

3.  Bez vědomí učitele nesmíš v době vyučování ani o přestávkách opouštět školu. Svůj dřívější odchod ze školy vždy nahlas v kanceláři.

4.  Ve třídě buď nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.

5.  Před příchodem do třídy se přezuj na určeném místě do bezpečné a vhodné obuvi.

6.  Dodržuj pravidla společenského chování (pozdrav, rozluč se, poděkuj, omluv se apod.)

7.  Neubližuj sobě ani ostatním, respektuj práva ostatních.

8.  Před zvoněním měj vždy nachystané všechny pomůcky a uklizené své pracovní místo. Se zvoněním se posaď na své místo a vyčkej příchodu vyučujícího.

9.  Do odborné učebny se stěhuj s dostatečným předstihem, ne však dříve než 3 minuty před zvoněním. S sebou si nos věci dle pokynů učitelů.

10.  Při vyučování spolupracuj s vyučujícím – snaž se a chtěj se dozvědět něco nového.  Jestliže momentálně spolupracovat nemůžeš, nenarušuj práci ostatních. Pokud něčemu nerozumíš - přihlas se a slušně se zeptej.

11. V hodinách tělesné výchovy odkládej své cenné věci na místo k tomu určené (s tímto místem tě seznámí vyučující tělesné výchovy).

12.  Přestávky využij k přípravě na další hodinu a ke svému odpočinku. Pobývej ve třídě nebo v prostorách nejbližší chodby. Dodržuj vždy pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.

13.  Po škole se pohybuj pouze v prostorách určených žákům a buď vždy opatrný, abys nezpůsobil úraz sobě ani ostatním.

14. V průběhu pobytu ve škole respektuj pokyny všech zaměstnanců školy.

15. Jakýkoliv úraz neprodleně ohlas třídnímu učiteli, zastupujícímu učiteli, případně v kanceláři školy.

16. Po výuce ukliď své pracovní místo. Podílej se na udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách školy.

17. Starej se svědomitě o zapůjčené učebnice i školní majetek. Poškozené či zničené věci uhradíš.

18. Važ si věcí, které vytvoří jiní, nenič je ani nepoškozuj.

19. Do školy choď vhodně, slušně a čistě upraven v oblečení, které neobsahuje nevhodné nápisy, obrázky, vulgarismy apod. Dbej na svou osobní hygienu.

20. Do školy nenos cenné věci, zodpovídáš si za ně sám. Ztrátu věcí hlas okamžitě třídnímu učiteli, zastupujícímu učiteli nebo v kanceláři školy.

21. Tabákové výrobky, alkohol a drogy prokazatelně poškozují tvé zdraví a do školy v žádném případě nepatří.

22. Za svůj mobilní telefon si zodpovídáš sám. Ve vyučovacích hodinách ho musíš mít vypnutý v aktovce, pokud tomu z důvodu výuky není jinak.

23. Během dne je ve všech prostorách školy přísně zakázáno používat jakákoli zařízení umožňující pořízení zvukového nebo obrazového záznamu - porušení tohoto zákazu bude považováno za velmi závažný kázeňský přestupek.

24. Od začátku onemocnění nebo jiné absence tě omlouvají zákonní zástupci do 10,00 hodin následujícího dne.

25. Po ukončení absence předlož třídnímu nebo zastupujícímu učiteli neprodleně deník žáka            s omluvenkou od zákonného zástupce.

26. Pokud bude tvá absence v předmětu větší než 30% za pololetí a budeš mít nedostatek podkladů pro klasifikaci, budou tvé znalosti prověřeny souhrnnou zkouškou.

27. Z bezpečnostních důvodů je zakázán vstup do budovy školy s koloběžkami a koly.


NEZAPOMEŇ:

Nemůžeš-li se zúčastnit vyučování z předem známých a závažných důvodů, zákonní zástupci omluví tvou nepřítomnost rovněž předem písemně takto:

• 1 hodina – třídnímu učiteli nebo vyučujícímu dané hodiny

• 1 den – třídnímu učiteli

• delší doba – ředitelka školy (formulář na stránkách školy)

 

MÁŠ PRÁVO:

·         být informován o  dění ve škole

·         vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky

·         obdržet od každého zaměstnance školy odpověď na svůj zdvořilý dotaz

·         na objektivní hodnocení

·         znát kritéria hodnocení

·         požádat vyučujícího o vysvětlení učiva

·         vědět, v jakém rozsahu učiva budeš zkoušen

·         být předem informován o písemné práci většího rozsahu

·         účastnit se spolu se zákonnými zástupci konzultací v průběhu školního roku

·         vyžádat si prostřednictvím zákonných zástupců dřívější vstup do školy

·         trávit čas mezi vyučováním, před i po něm ve školní družině či klubovně

·         vypůjčit si náhradní učebnice ze zdravotních důvodů

·         využívat všechny prostory školy určené žákům

·         volit a být zvolen do třídní samosprávy a Žákovského parlamentu

·         využívat schránku důvěry umístěnou v přízemí školy

·         na respektování Úmluvy o právech dítěte