ŠKOLNÍ ŘÁD - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, TRÁVNÍK 27

1. Úvodní ustanovení

2.   Práva žáků a zákonných zástupců

3.   Povinnosti žáků a zákonných zástupců 

4.   Pravidla vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců školy a zákonných zástupců

5.   Provoz a vnitřní režim školy

6.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně

      patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
7.   Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
8.   Zvláštní ustanovení

 

PŘÍLOHA 1                  Školní řád pro žáky - zkrácená verze do ŽK
PŘÍLOHA 2                  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

PŘÍLOHA 3                  Vnitřní řád školní družiny

PŘÍLOHA 4                  Podmínky k používání elektronické žákovské knížky

1.         Úvodní ustanovení

 

Školní řád je vydán v návaznosti na

 

·         zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“),

·         vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška č. 48“),

·         vyhlášku č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „vyhláška č. 27“).

 

 

Ředitel školy vydává školní řád, který upravuje (§ 30 školský zákon)

 

a)         podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

b)         provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,

c)         podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

d)         podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

Školní řád je k dispozici v ředitelně školy, ve vstupních prostorách školy, ve sborovně a na webových stránkách školy (www.zstravnik.cz). Žáci jsou se školním řádem seznámeni vždy na začátku školního roku prostřednictvím třídních učitelů. Nově příchozí žáci neprodleně po přestupu. O seznámení je proveden zápis do třídní knihy. Zákonní zástupci jsou informováni o vydání a obsahu školního řádu prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách a na webových stránkách školy.

 

 

2.         Práva žáků a zákonných zástupců (§ 21školský zákon)

 

Žáci mají právo

 

a)         na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

b)         na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c)         zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu s tím, že ředitelka školy nebo školská rada je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,

d)         vyjadřovat se slušnou formou ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

e)         na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání.

 

Zákonní zástupci mají právo

 

a)       informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících
a třídního učitele na třídních schůzkách, pravidelných konzultacích nebo po předchozí domluvě v jiných termínech (nelze narušovat v této souvislosti vyučování)

b)       práva uvedená u žáků s výjimkou písmen a) a c) mají také zákonní zástupci

 

Další práva žáků

 

·         být informován o  dění ve škole

·         vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky

·         obdržet od každého zaměstnance školy odpověď na svůj zdvořilý dotaz

·         na objektivní hodnocení

·         znát kritéria hodnocení

·         požádat vyučujícího o vysvětlení učiva

·         vědět, v jakém rozsahu učiva budeš zkoušen

·         být předem informován o písemné práci většího rozsahu

·         účastnit se spolu se zákonnými zástupci konzultací v průběhu školního roku

·         vyžádat si prostřednictvím zákonných zástupců dřívější vstup do školy

·         trávit čas mezi vyučováním, před i po něm ve školní družině či klubovně

·         vypůjčit si náhradní učebnice ze zdravotních důvodů

·         využívat všechny prostory školy určené žákům

·         volit a být zvolen do třídní samosprávy a Žákovského parlamentu

·         využívat schránku důvěry umístěnou v přízemí školy

·         na respektování Úmluvy o právech dítěte

 

3.         Povinnosti žáků a zákonných zástupců (§ 22 školský zákon)

 

Žáci jsou povinni

 

a)         řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

b)         dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni,

c)         plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

Povinnosti týkající se docházky

 

·         Žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Přichází připraveni na vyučování. Včas se registrují pomocí čipů, aby měli dostatek času k přípravě na vyučování.

·         V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě a na nezbytně nutnou dobu. Pokud žák ukončí toto vyšetření do 11,00 hod., pokud je zdráv a má vyučování déle jak do 12,30 hod., dostaví se na další vyučování.

·         Opozdí-li se žák s příchodem na vyučování, je povinen se vyučujícímu řádně a pravdivě omluvit. Při zpoždění delším než jedna vyučovací hodina se omlouvá třídnímu učiteli.

·         Nepředpokládanou nepřítomnost žáka ve škole (ze zdravotních a jiných vážných důvodů) oznámí zákonný zástupce z důvodu bezpečnosti žáka a lepší spolupráce se školou nejlépe do 10,00 hodin následujícího dne (elektronická žákovská knížka (dále jen EŽK), email, telefon, SMS), nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

·         Pokud je žákova absence v předmětu větší než 30% za pololetí a má nedostatek podkladů pro klasifikaci, budou jeho znalosti prověřeny souhrnnou zkouškou.

·         Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující dané hodiny nebo třídní učitel, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitelka školy nebo její zástupce. Písemnou žádost o uvolnění na více dnů musí žák předložit s dostatečným časovým předstihem (formulář žádosti na stránkách školy). Vyjádření k žádosti o uvolnění na více dnů bude zpětně sděleno zákonným zástupcům.

·         Písemnou omluvu v deníku žáka nebo notýsku podepsanou zákonným zástupcem předloží žák neprodleně po příchodu do školy.

·         Pokud se u žáka objeví neomluvená absence, jsou neprodleně informováni zákonní zástupci a jsou vyzváni k účasti na projednání této záležitosti ve škole.

 

Povinnosti týkající se chování

 

·         Tento řád školy se vztahuje na všechny žáky školy v době vyučování i při školních akcích pořádaných mimo sídlo školy.

·         Pro vstup a k odchodu ze školy používají hlavní vchod nebo vchod z Kozlovské (podle umístění šatních skříněk), dodržují časový režim otevírání a vždy se řádně registrují čipem.  Bez vědomí učitele je zakázáno vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy.

·         Přezouvají se, svrchní oděv, obuv a pokrývku hlavy ukládají v šatních skříňkách. Svršky a obuv by měly být podepsány. Pro pobyt ve škole používají hygienicky nezávadnou domácí obuv, která nezanechává stopy na podlahové krytině. V prostoru šatních skříněk neponechávají žádné věci. Případná ztráta nebude uhrazena.

·         Během dne se řídí pokyny vyučujících, učitelů vykonávajících dohled, všech pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců. O přestávce pobývají ve třídě nebo v prostorách nejbližší chodby. Chovají se ukázněně, bezpečně a klidně. Respektují pokyny učitelů vykonávajících dohled. Nezdržují se v prostorách šaten (ani o polední přestávce), schodiště a haly. Po schodišti chodí vždy vpravo.

·         Jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování, vzájemné úcty a respektu. Zdraví zaměstnance školy a všechny dospělé osoby pozdravem "Dobrý den".

·         Před začátkem vyučovací hodiny jsou na svých místech (dle zasedacího pořádku), mají připravené věci a očekávají příchod učitele. Pokud se učitel nedostaví do pěti minut, ohlásí to služba v kanceláři školy. Nenarušují průběh vyučovací hodiny.

·         Žákovská služba dbá na pořádek ve třídě, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli. Po skončení vyučování kontroluje ve spolupráci s vyučujícím poslední hodiny pořádek ve třídě.

·         Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti učitele.

·         O polední přestávce mají žáci možnost se zdržovat v místnosti klubovny s učitelem vykonávajícím dohled.

·         Členové zájmových kroužků mohou být ve vyhrazených učebnách jen se svým vedoucím (učitelem).

·         Ve škole i na školních akcích pořádaných mimo školu dbají žáci všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.

·         Žákům je zakázáno nosit do školy cenné předměty, větší finanční částky a věci s výukou nesouvisející. Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto věcí. V případě výběru většího obnosu peněz žák, pokud možno ihned po příchodu do školy, předá peníze příslušnému učiteli nebo v kanceláři školy.

·         Do školy je dále zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.

·         Žáci chodí do školy vhodně, slušně a čistě upraveni a oblečeni, jejich oblečení neobsahuje nevhodné nápisy, obrázky, vulgarismy apod. Dbají na svou osobní hygienu.

·         Nevhodné společenské chování, vulgárnost v projevech, agresivita (i slovní) a šikana bude považována za vážné porušení školního řádu a daný žák bude neprodleně kázeňsky postižen.

·         V době vyučování jsou žáci povinni vypnout mobilní telefon a uložit ho do aktovky, pokud tomu z důvodu výuky není jinak.

·         Během dne je ve všech prostorách školy přízně zakázáno používat jakákoli zařízení umožňující pořízení zvukového nebo obrazového záznamu - porušení tohoto zákazu bude považováno za velmi závažný kázeňský přestupek.

·         Deník žáka přinášejí žáci do školy denně. Na požádání ho předloží učiteli. Je zakázáno v něm přepisovat jakýkoliv zápis. Ztrátu deníku žáka nahlásí žák třídnímu učiteli a postupuje podle jeho pokynů.

·         Velká okna v učebnách jsou o přestávkách zavřená. Otvírat okna a manipulovat se žaluziemi je samotným žákům zakázáno.

·         Do odborných, jazykových učeben a pracoven, tělocvičny, případně jiné než své učebny žáci odcházejí sami, vždy s dostatečným předstihem. Do těchto učeben vstupují až na pokyn vyučujícího a nosí si s sebou věci dle pokynů učitelů.

·         V odborných učebnách a pracovnách se řídí provozními řády a bezpečnostními pravidly, s nimiž je vyučující seznámí vždy na začátku školního roku.

·         Po skončení vyučování uklidí žáci své pracovní místo a jeho okolí, židle uloží na lavice a za doprovodu učitele přejdou do šaten. Odchází-li ze své kmenové učebny dříve, výuka v ní již v daný den neprobíhá, provedou úklid před tímto odchodem.  Žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, odvede vyučující do jídelny.

·         V jídelně se řídí žáci řádem jídelny a pokyny osob vykonávajících dohled. Zachovávají všechna pravidla kulturního stolování. Při přesunech do a z jídelny se chovají tiše, respektují, že se ve škole učí.

·         Utrpí-li žák ve škole úraz, je povinen toto neprodleně oznámit vyučujícímu nebo v kanceláři školy.

·         Jakoukoliv ztrátu a nález věci hlásí žáci třídnímu učiteli. Není-li přítomen třídní učitel, oznámí ztrátu učiteli následující hodiny, zastupujícímu učiteli nebo v kanceláři školy.

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

 

a)       zajistit, aby žák docházel řádně do školy

b)       na vyzvání ředitelky školy, učitelů nebo výchovné poradkyně se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

c)       informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

d)       dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

e)       oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školský zákon a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

 

 

4.         Pravidla vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců školy a zákonných zástupců

(§ 30 odst.a školský zákon)

 

·         Žáci, zaměstnanci školy a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

·         Žáci, zaměstnanci školy a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.  Žáci zdraví v prostorách školy a na školních akcích zaměstnance školy srozumitelným pozdravem, ti na pozdrav odpovídají.

·         Žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci mají právo požádat druhou stranu o vysvětlení vzniklé situace, mají právo obdržet odpověď na svůj dotaz.

·         Vyzve-li pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

·         Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s jejich vzdělávání, školním řádem a nezbytnými organizačními opatřeními.

 

 

5.         Provoz a vnitřní režim školy (vyhláška č. 48, školský zákon)

 

·         Ve škole se vyučuje podle rozvrhu hodin schváleného ředitelkou školy. Vyučování začíná v 7 hodin 55 minut. Do učebních prostorů jsou žáci vpuštěni v 7,30 hodin. Žáci 1. – 3. tříd, kteří využívají školní družinu, mají vstup do školy od 6,00 hodin, žáci 3. - 5. tříd a žáci II. stupně, kteří využívají školní klubovnu, mají povolen vstup do školy od 6,45 hodin.

·         Začátek a konec vyučovací hodiny je oznamován zvoněním. Přípravu na první hodinu oznamuje zvonění v 7,45 hodin.

·         Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky do sedmé vyučovací hodiny jsou desetiminutové, od sedmé vyučovací hodiny pak pětiminutové. Po druhé vyučovací hodině je přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá minimálně 30 minut.

·         Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy stanoví škola zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

·         Po dobu pobytu žáků ve škole je zajištěn nad nimi dohled.

·         V případě dřívějšího odchodu ze školy se žák musí vždy ohlásit v kanceláři školy.

·         Dojíždějícím žákům je umožněn dřívější vstup do školy. V tuto dobu musí žáci pobývat v klubovně pod dohledem určené osoby.

·         Pravidla předávání žáků ze školní družiny (dále jen „ŠD“) a klubovny řeší řád ŠD.

·         V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce
(§ 24 školský zákon).

·         Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo částečně z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Pokud je tato hodina první nebo poslední vyučovací hodinou, může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady (§ 50 školský zákon).

·         Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§18 školský zákon). Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky (§ 50 školský zákon).

 

Denní režim školy

časové rozvržení hodin:

0.h         7,00 -   7,45                                       5.h       11,45 – 12,30

1.h         7,55 -   8,40                                       6.h       12,40 – 13,25

2.h         8,50 -   9,35                                       7.h       13,35 – 14,20

3.h         9,55 - 10,40                                        8.h       14,25 – 15,10

4.h       10,50 - 11,35                                        9.h       15,15 – 16,00

 

Vstup do školní budovy:

-       do školní družiny v 6,00

-       do školní klubovny v 6,45

-          na nultou hodinu v 6,50

-          na první hodinu od 7,30 - za vstup a dohled u vchodu odpovídá pověřená osoba

 

Výjimky:

 

·         Žáci, kteří se účastní další činnosti organizované školou a konané ve škole, vstupují do učebních prostor pod dohledem pedagogického pracovníka, který tuto činnost vede a za žáky odpovídá deset minut před zahájením činnosti, v jejím průběhu, až do doby, kdy žáci opustí školu.

·         Polední přestávku mohou žáci 2. stupně trávit pod dohledem vyučujícího v klubovně. Pokud zákonný zástupce souhlasí s pobytem svého dítěte v době polední přestávky mimo školu, přejímá za něj zodpovědnost.

·         Před zaměstnáním spojeným s převlékáním určí vyučující žákům místo odložení svršků. Zajistí také bezpečnost odložených svršků uzamčením nebo žákovským dozorem. Převlečení se provede o přestávce před hodinou, převlečení na závěr v rámci vyučovací hodiny tak, aby následující přestávkou již disponoval další vyučující.

·         Volný vstup veřejnosti do učebních prostorů není dovolen. Návštěvy se ohlásí v kanceláři školy (kromě mimořádných akcí školy).

·         Při hromadných návštěvách (soutěže, aktivy) zajistí příslušný nebo pověřený učitel nutné podmínky: orientační informaci u vchodu, šatnu, přípravu příslušných místností

·         Všechny provozní místnosti a prostory určené zaměstnancům školy, pokud nejsou právě používány, by měly být zamčeny. Je nepřípustné svěřovat klíče nepovolaným osobám nebo dokonce žákům.

 

 

6.         Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

·         Poučení o BOZP, PO a úplném znění školního řádu provádí třídní učitel na začátku školního roku a před každou akcí mimo areál školy. O proškolení provede vždy zápis do elektronické třídní knihy (dále jen ETK).  Na začátku školního roku poučení o BOZP, PO a úplném znění školního řádu potvrdí žáci svým podpisem na daném formuláři. Nově příchozí žáci budou s těmito dokumenty seznámeni neprodleně po přestupu, bude proveden záznam do ETK a žák podepíše daný formulář.

·         Poučení o BOZP a PO provádí rovněž vyučující (TV, PČ, VV, CH, F atd.) na začátku školního roku a vždy při nové činnosti se zápisem do ETK.

·         Veškeré úrazy se evidují v knize úrazů (v kanceláři školy). V případě nevolnosti žáka se v žádném případě nepodávají medikamenty. Zákonní zástupci jsou neprodleně informováni a v případě potřeby jsou přivoláni.

·         V případě potřeby poskytnou první pomoc vedoucí k záchraně života nebo přivolají odbornou lékařskou pomoc.

·         Evidenci zranění a úrazu provádí zaměstnanec, který byl svědkem úrazu nebo ten, který byl žákem o zranění nebo úrazu informován.

·         Žáci se vůči sobě chovají slušně, ukázněně a kamarádsky. Ve vztahu ke spolužákům nesmí používat hrubé síly, šikanování a další způsoby, které omezují osobní svobodu a důstojnost spolužáků.

·         Žákům je zakázáno zasahovat nebo manipulovat s částmi energetických rozvodů (elektro a plynoinstalace). Bez povolení vyučujícího spouštět elektrospotřebiče nebo jiné didaktické přístroje nebo s nimi manipulovat. Všichni žáci hlásí vedení školy nebo pracovníkovi školského poradenského pracoviště každé podezření z užívání návykových látek, ze šikany, brutality či dalších nežádoucích jevů.

·         Žáci nesmí do školy nosit zápalky či jiný zdroj otevřeného ohně, omamné a návykové látky, injekční stříkačky a jehly. Jakýkoliv nález použitých injekčních stříkaček a jehel v okolí školy i domova hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli, pracovníkovi školského poradenského pracoviště, vedení školy nebo zákonným zástupcům. Žáci jsou povinni nahlásit jakékoliv zranění způsobené tímto zdravotnickým materiálem.

·         Pokud se vyskytnou problémy s výše uvedenými případy, mají žáci právo požádat kteréhokoliv zaměstnance o pomoc.

·         V době nemoci se žáci nesmí účastnit výuky.

·         Užívání drog, tabákových výrobků a pití alkoholu ve vnitřních i venkovních prostorách školy i na školních akcích konajících se mimo budovu školy je pro žáky základní školy nepřípustné a je považováno za závažné porušení školního řádu.

 

 

 

 

7.         Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

·         Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy i třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.

·         Učebnice žáci podepisují jako uživatelé v běžném roce. Zacházejí s nimi šetrně, obalí je do čistých a vkusných obalů, nevpisují do nich žádné poznámky. Žáci jsou odpovědni za jejich nadměrné zničení či ztrátu.

·         Žáci jsou povinni šetrně zacházet se školním majetkem, učebními pomůckami a zařízením školy. Svévolné poškozování školního majetku se považuje za vandalství. Poškodí-li žák školní majetek, zařízení školy, učební pomůcky či učebnice, jsou povinní zákonní zástupci žáka škodu nahradit.

·         Žáci dbají šetrnosti ve spotřebě energie, vody a toaletního papíru.

 

8.         Zvláštní ustanovení

 

Za chování žáků mimo školu odpovídají zákonní zástupci.

Škola neodpovídá za případnou ztrátu kola odloženého před budovou školy.

Podmínky studia dle individuálního vzdělávacího plánu stanoví ředitelka školy.

Vydáním tohoto školního řádu se ruší předchozí školní řád vydaný dne 31. 8. 2017

 

Školní řád byl projednán pedagogickou radou 31. 8. 2018

Školní řád byl schválen školskou radou 31. 8. 2018

 

V Přerově 31. 8. 2018

Mgr. Kamila Burianová

ředitelka školy