Provozní a návštěvní řád školního hřiště Základní školy Přerov, trávník 27 

   Provozní DOBA PRO VEŘEJNOST OD 01. 04. DO 31. 10.:

 

duben, květen, červen, září, říjen:
   - pracovní dny: 16.15 – 20.15 hod;
   - So, Ne, svátky: 13.00 – 19.00 hod;
červenec, srpen

   - vždy 10.00 – 20.00 hod

MIMO PROVOZNÍ DOBU JE VSTUP NA HŘIŠTĚ PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!
 
   CENÍK ZA PRONÁJEM HŘIŠTĚ PLATNÝ PRO NÁVŠTĚVNÍKY NAD 18 LET:

 

   - Volejbalové hřiště včetně sítě    100,- Kč    na 1 hodinu
   - Streetbalové hřiště                     100,- Kč    na 1 hodinu
   - Fotbalové hřiště                          150,- Kč    na 1 hodinu
   - Házenkářské hřiště                     150,- Kč    na 1 hodinu
   - Basketbalové hřiště                    150,- Kč    na 1 hodinu
   - Tenisové hřiště                            150,- Kč    na 1 hodinu
   - Atletická dráha                            100,- Kč    na 1 hodinu
   - zapůjčení míče                              10,- Kč    na 1 hodinu
    PLATBA ZA PRONÁJEM BUDE ZAPLACENA SPRÁVCI HŘIŠTĚ PŘEDEM!
NÁVŠTĚVNÍ řád

Návštěvní řád sportovního zařízení – hřiště při příspěvkové organizaci Základní škola  Přerov, Trávník 27

ve vlastnictví statutárního města Přerova

1.     Obecná ustanovení

-          Návštěvní řád  vydává statutární město Přerov jako vlastník sportovního zařízení, které určuje základní závazná pravidla pro vstup návštěvníků a uživatelů   do sportovního zařízení a pravidla chování návštěvníků a uživatelů sportovního zařízení a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení při konání veřejné sportovní akce.

-          Sportovní zařízení je svěřeno Základní škole Přerov, Trávník 27 a slouží především ke sportování.

-          Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví návštěvníků a uživatelů sportovního zařízení a majetku vlastníka sportovního zařízení. Uživatelé     a návštěvníci vstupem do sportovního zařízení vyjadřují svůj souhlas s obsahem tohoto návštěvního řádu.

2.     Hřiště

-          slouží především pro potřeby žáků školy, dále sportovním oddílům, právnickým           a fyzickým osobám, které uzavřely smlouvu se Základní školou Přerov, Trávník 27 a ve vyhrazených hodinách i veřejnosti za přítomnosti správce; vyhrazené hodiny pro veřejnost, včetně ceny za užívání sportovního zařízení stanoví a zveřejní Základní škola Přerov, Trávník 27;

-          kromě vlastníka a  Základní školy Přerov, Trávník 27, je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

3.     Vstup na hřiště

-          je dovolen pouze se souhlasem kompetentního zaměstnance Základní školy Přerov, Trávník 27, případně po zakoupení platné vstupenky, pokud se jedná o veřejnou sportovní akci;

-          mládež do 18 let má vstup na všechna sportoviště zdarma. Nutný doprovod dospělé osoby dětem do 6 let.

-          každý uživatel včetně mládeže do 18 let si může zapůjčit od správce materiál (míče) potřebný pro sportování, a to za jednotné půjčovné: každý míč za 10,- Kč na 1 hodinu. Na půjčovné mu bude vystaven pokladní doklad. Při zapůjčení míče složí uživatel do zálohy u správce buď platný průkaz s fotografií nebo 100,- Kč zálohu, která mu bude vrácena proti materiálu.

-          uživatelé, případně návštěvníci se pohybují pouze v  prostoru určeném osobou pověřenou Základní školou Přerov, Trávník 27 nebo pořadatelem  akce;

-          v případě veřejné sportovní akce jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně Policie ČR;

-          oprávnění k pobytu ztrácejí osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nebo jinak obtěžující ostatní návštěvníky. Tyto osoby mohou být z prostoru sportovního zařízení vyvedeny.

 4.     Vstupní kontrola

-          v případě veřejné sportovní akce má pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie oprávnění prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby včetně zavazadel, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Prohlídka se vztahuje i na přinesené předměty.

5.     Chování ve sportovním zařízení

-          každý účastník je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a zařízení sportoviště a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby;

-          uživatelé a návštěvníci jsou povinni respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů a dodržovat pokyny správce hřiště, pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby příp. hlasatele;

-          všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost udržovat volné.

6.     Zákazy

-          návštěvníkům sportovního zařízení je zakázáno vnášet materiál urážející důstojnost člověka, zbraně, spreje, nádoby, pyrotechnické předměty, tyče, laser ukazovátka, alkohol, drogy, zvířata a další nevhodné předměty, nejsou dovoleny rasistické, hanlivé               a vulgární projevy. Na hřišti není povolena jízda na kole, kolečkových bruslích,

skateboardu, je zákaz vstupu se žvýkačkou a dále zákaz kouření, vodění psů a požívání alkoholických nápojů.

            Mimo otvírací dobu je vstup na hřiště přísně zakázán!

7.     Dohled, práva pořadatele (uživatele)

-          na užívání sportovního zařízení veřejností dohlíží správce, příp. jiná osoba určená Základní školou Přerov, Trávník 27;

-          právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce Základní školy Přerov, Trávník 27, které je sportovní zařízení svěřeno, zástupce zřizovatele nebo  zástupce vlastníka  sportovního zařízení, v případě pronájmu ten, kdo si sportovní zařízení pronajme, při veřejných akcích pořadatelská a bezpečnostní služba,  jakož i policie.

8.     Odpovědnost za škody

-          vstup na sportovní zařízení a jeho užívání uskutečňuje každý uživatel a návštěvník     na vlastní nebezpečí;

-          škody je povinnost neprodleně nahlásit Základní škole Přerov, Trávník 27, správci, pořadateli akce.

9.     Účinnost

Vydání tohoto návštěvního řádu schválila Rada města Přerova na 80. schůzi konané dne 27. 1. 2010. Tento návštěvní řád je účinný od 1. 2. 2010.