PROJEKT "Školní ekologická zahrada"

Tento projekt byl podpořen částkou  20 000 Kč z grantového programu města Přerova  na podporu a rozvoj Environmentální výchovy.

 ANOTACE PROJEKTU:

 

Projekt obnovy pozemku školní ekologické zahrady řeší aktuální situaci zcela  poškozené travnaté plochy, po provedení komplexní rekonstrukce fasády školy.
Projekt umožňuje žákům zapojit se do plánování úprav zahrady, obnovy i následné realizace vybudování  Bylinkové zahrádky. Řeší aktuální nedostatek nářadí k práci na školním pozemku a chybějící osivo a sazenice pro výsev a výsadbu.
Vede k  získání nových pracovních kompetencí vedoucích k posílení role žáků v činnostech spojených s realizací dalších školních projektů.
V  rámci Školního vzdělávacího programu: „S Trávníkem máš pro život zelenou“umožní žákům  terénní realizaci výuky předmětů: Ekologická praktika a Pracovní činnosti.
Praktickými činnostmi spojenými s následnou péčí o  bylinkovou zahrádku a jejími úpravami, výsadbou bylin, zálivkou apod. umožní získat nové pracovní návyky a dovednosti.

  ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 

duben 2011 – září 2011

  Realizované aktivity:

 

 • Seznámení  žáků,  rodičů a veřejnosti se záměrem revitalizace školního pozemku  po rekonstrukci školy
 • Návrh projektu na  vybudování bylinkové zahrádky
 • Zaměření  stávajícího pozemku, vypracování návrhu a diskuse nad navrženými variantami.
 • Plánování žáků, vytvoření návrhů výsadby, tvorba modelu zahrady ve zmenšeném měřítku, vyhledávání informací, příprava finančního rozpočtu.
 • Zahájení prací na Encyklopedii bylin
 • Průběžná propagace a informovanost o projektu (žáci)
 • Provedení terénních úprav svépomocí, využití dobrovolníků z řad žáků, rodičů, přátel školy
 • Terénní úpravy:dosypání hlíny, srovnání povrchu, chem. odplevelení, sběr stavebního odpadu a kamení, urovnání půdního povrchu
 • Instalace obrub bylinkové zahrádky, osazení nášlapnými kameny.
 • Nákup bylin a sazenic
 • Výsadba bylinkové zahrádky
 • Nákup travního semene, opakovaný výsev a zavlažování trávníku
 • Dokončovací práce: úprava okolí, vyrovnání půdního krytu, ozelenění plochy – výsev travního semene
 • Průběžná péče o zahradu
 • Využití zahrady k výukovým i mimoškolním organizovaným aktivitám
 • Dokončení Encyklopedie bylin a průběžná tvorba pracovních listů pro 1. st. a MŠ  a jejich následné využití k terénní výuce. – tisk, kopírování
 • Hurá na prázdniny - akce pro veřejnost prezentující projekt zahrady. Sponzorské vstupné věnováno na dokončovací práce.
 • Ukončení zhodnocení projektu, závěrečná zpráva a propagace.
  FOTODOKUMENTACE K PROJEKTU:

 

  Stav před započetím rekonstrukce.

 

 

  "Bylinková zahrádka"

 

 

 

Stav po realizaci projektu

 

NAVRCHOLU.cz