ZÍSKALI JSME STATUS "Zelená škola Olomouckého kraje ve školním roce 2008/2009"!      

Naše škola se zúčastnila soutěže vyhlášené Krajským úřadem Olomouckého kraje o status Zelené školy. Do této soutěže se zapojilo 23 základních škol a odbornou porotou byly vybrány a oceněny 2 základní školy v rámci Olomouckého kraje. Na základě komplexní environmentální výchovy, kterou naše škola dlouhodobě realizuje, se nám podařilo získat status Zelené školy Olomouckého kraje za rok 2008/2009, spolu s finančním darem pro podporu realizace školní ekologické výchovy. Ocenění jsme získali za tyto aktivity, kterým se nadále věnujeme:
 

 

Základní škola Trávník:

 •  má vypracovaný vlastní školní program environmentální výchovy a vzdělávání (ŠVP)

 • je zapojena do celorepublikových, mezinárodních projektů zaměřených na oblast ekologické výchovy, Adopce na dálku

 • integruje ekologická témata do výuky předmětů ČJ, CH, AJ, F, Z, PŘ, INF

 • realizuje ekologické projekty

 • vyučuje ekologické praktika v rámci volitelných předmětů: ZÁKLADY EKOLOGIE,

 • PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA, SEMINÁŘ Z PŘÍRODNÍCH VĚD

 • se věnuje ekologické problematice ve volnočasových aktivitách: EKOLOGICKÝ A TURISTICKÝ KROUŽEK, AKTIVITY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ, PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

 • zařazuje do vzdělávacího programu i vícedenní ekovýchovně zaměřené pobyty: SLUŇÁKOV pro 8.ročníky,  ŠKOLY V PŘÍRODĚ pro 2.-5.ročníky

 • se s žáky účastní přírodovědně-ekologických soutěží: ZELENÁ STEZKA, NAŠÍ PŘÍRODOU, BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, ZELENÁ ŠKOLA, PET-ZVÍŘATA, ZLATÁ PLOTICE, PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

 • využívá nabídky ekologických výukových programů ekocenter, středisek ekologické výchovy: BIOS, ORNIS, ZOO Sv. Kopeček, SEV Sluňákov, HNUTÍ DUHA, ZOO Lešná, PLANETÁRIUM BRNO, MAGISTRÁT města Přerova, Technické služby, Společnost Eko-kom

 • zajišťuje pedagogickým pracovníkům účast na akcích DVPP v ekologické výchově

 • ekologizuje školu v rámci: SBĚR PAPÍRŮ, SBĚR ODPADKŮ V OKOLÍ BEČVY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, VÝMĚNA OKEN, SNÍŽENÍ POČTU KOPÍROVANÝCH A TISKNUTÝCH PAPÍRŮ

 • podporuje zdravý způsob života: pitný režim, protidrogová prevence, mezinárodní projekt Sokrates – zaměřen na zdravou výživu, celoškolní projekt „Den zdraví“, celoškolní olympiáda, celoškolní projektové dny „Ochrana člověka za mimořádných situací“

 • využívá pro ekovýchovné aktivity školní zahradu

 • spolupracuje v EVVO s  městským úřadem: výsadba stromu v Michalově

 • buduje školní ekologickou zahradu k využití  praktických i volnočasových aktivit.

   Naše škola zapojuje do projektů všechny žáky, rodiče a širokou veřejnost. Formou různých aktivit přináší komplexní pohled na přírodní vědy a přírodu kolem nás, probouzí zájem o místní krajinu, posiluje schopnost kooperace a přijmutí odpovědnosti nad stavem životního prostředí.  Vedeme žáky k vlastním návrhům řešení regionální i globální problematiky u environmentálních témat.