ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD)

 

NAVRCHOLU.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, TRÁVNÍK 27

1.      Identifikační údaje

RADOST, ÚSMĚV, ZÁBAVA, V DRUŽINĚ VŽDY VYHRÁVÁ.

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Přerov, Trávník 27

Název školy:          Základní škola Přerov, Trávník 27

Adresa školy:         Trávník 27, Přerov

IČO:                      451 800 91

Předkladatel:          ředitelka školy Mgr. Kamila Burianová

Telefon:                 581 275 911

E mail:                   info@zstravnik.cz

Web:                      www.zstravnik.cz

Zřizovatel:              Statutární město Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 34

Telefon:                 581 268 700

Platnost dokumentu od 1. 9. 2016

 

2.      Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy Přerov, Trávník 27. Kapacita ŠD je 270 účastníků. Mohou ji navštěvovat zejména žáci prvního stupně.

V současné době má 9 oddělení, ve kterých pracuje 9 vychovatelek. Všechna oddělení se nachází v přízemí školy, 8 oddělení v kmenových třídách prvních a druhých tříd, jedno oddělení je umístěno ve třídě, která slouží pouze k činnosti ŠD. Všechna oddělení jsou vybavena vhodným nábytkem, dvě oddělení mají k dispozici televizi s DVD přehrávačem, tři oddělení mohou využívat interaktivní tabuli a jedno je vybaveno osmi počítači připojenými k internetu.

Školní družina poskytuje žákům pohybové, sportovní, relaxační a další aktivity, které rozvíjí jejich zájmy a nadání a podílí se také na přípravě na vyučování. Nabízí žákům smysluplné využití času před vyučováním, v době mezi vyučováním i po jeho skončení. Rozvíjí u žáků samostatnost, pečlivost, posiluje rozvoj sebeobsluhy a zásad společenského chování. Vede žáky k všestranné, účinné
a otevřené komunikaci.

Činnost žáků se ve ŠD uskutečňuje v oblasti pracovní, pohybové, estetické, rekreační, odpočinkové, spontánní
a společenskovědní výchovy. Dochází k pravidelnému střídání činností z těchto oblastí. Obsah jednotlivých oblastí zpravidla navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem naší základní školy.

V průběhu roku se opakovaně střídají akce, které si u dětí získaly oblibu, jako například Dýňová strašidla, Karneval, Vánoční
a Velikonoční jarmark, Čarodějnice, Sportovní olympiáda, Čertovské odpoledne. Dlouhodobě spolupracuje ŠD s Městskou knihovnou
a Střediskem volného času Atlas a BIOS.

Během celého roku vychovatelky budují kamarádské vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a vztahu k věcem kolem sebe. Režim ŠD navazuje na vyučování a časovou organizaci zájmových kroužků.

 

3.       Konkrétní cíle vzdělávání

Cíle vzdělávání ve ŠD vedou k naplňování cílů školního vzdělávacího programu naší školy, utváří a rozvíjí klíčové kompetence
a naplňují jednotlivá průřezová témata. Snažíme se vychovat žáka tak, aby měl, jak říká název školního vzdělávacího programu základní školy „ S Trávníkem máš pro život zelenou“, otevřenou cestu do dalšího života, aby se naučil vycházet s lidmi, vedle kterých žije, byl tolerantní a empatický, aby si uvědomoval své dobré i špatné vlastnosti, aby pochopil, jak se má chovat a našel si své místo ve společnosti.

Volíme především takové formy a metody práce, které vedou k naplnění těchto cílů: 

1.      Rozvíjet kladné vztahy mezi žáky navzájem i mezi žáky a dospělými:

-        posilovat pozitivní vztah žáků k okolí

-        učit žáky ohleduplnosti

-        vést žáky k toleranci (přijímat lidi takové jací jsou, umět reagovat na jejich odlišnosti)

-        vytvářet motivující prostředí

-        vést žáky k respektování pravidel a hodnot

2.      Posilovat komunikační dovednosti:

-        rozvíjet slovní zásobu

-        naučit nejen vyjádřit vlastní názor, ale také umět přijmout názor druhých

-        vést žáky k naslouchání

-        naučit žáky efektivně a klidně řešit problémy

3.      Učit žáky smysluplnému využívání jejich volného času:

-        seznámit žáky s různými možnostmi relaxace

-        nabídnout žákům různorodé zájmové aktivity – sportovní (taneční, florbal, volejbal, pohybové hry), výtvarné (keramika, výtvarné činnosti), počítačové, …

4.      Délka a časový plán vzdělávání

 

Školní vzdělávací program ŠD je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu, tedy na dobu pěti let, což umožňuje kreativně reagovat na možné měnící se podmínky, reagovat na postupné plnění cílů vzdělávání a přesouvat témata během dlouhodobé docházky žáků do ŠD.

V rámci jednotlivých celků jsou činnosti ve ŠD plánovány v těchto úrovních (všechny celky nemusí postihovat vždy všechny úrovně):

-        řízená, organizovaná činnost podle týdenních plánů

-        příležitostné akce zaměřené k vybraným tématům

-        průběžné působení vychovatelek v rámci jednotlivých témat

5.      Formy vzdělávání

 

Vzdělávání ve ŠD má umožňovat žákům odpočinek i přípravu na vyučování. Uskutečňuje se formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a nabídkou spontánních aktivit.

 

Pravidelná činnost je dána týdenním plánem každého oddělení a nabídkou zájmových činností a útvarů.

 

Spontánní aktivity zahrnují veškeré individuální klidové činnosti a spontánní hry, které probíhají v rámci ranní družiny, tzv. koncové družiny, kdy jsou žáci jednotlivých oddělení spojováni, a v době mezi vyučováním. Vychovatelky během těchto aktivit zajišťují nejen bezpečnost žáků, ale také podněcují jejich vlastní aktivity.

 

Odpočinkové a rekreační aktivity chápeme jednak jako klidové (poslechové), ale i aktivní (sportovní, tvořivé,..) relaxační činnosti. Jejich úkolem je kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.

 

Příležitostné akce většinou přesahují rámec jednoho oddělení a jde většinou o výlety, exkurze, besídky a akce organizované jinými subjekty.

 

Příprava na vyučování neznamená vypracovávání domácích úkolů během pobytu ve ŠD, ale patří sem činnosti, které vedou k upevnění a rozvoji poznatků, jenž žáci získali během školního vyučování.

 

Metody práce, které uplatňujeme ve ŠD, jsou jednak klasické, ale i aktivizující. Využíváme soutěže, kvízy, doplňovačky, sportovní hry a soutěže, malbu, kresbu, koláž, mozaiku, tanec, zpěv, četbu, dramatizaci, besedy, rozhovory, diskuzi, výstavy, exkurze, skupinová
i individuální práce, práce na PC, audioprojekce, videoprojekce a další.

 

6.      Obsah a časový plán vzdělávání

Program ŠD je založen na zájmovém vzdělávání, na vzdělávání hrou, na činnostech a prožitcích žáků. Umožňuje pracovat s tematickými celky, jejichž realizace spočívá jak v řízených činnostech, tak i ve využívání běžných životních situací a vzniklých příležitostí. Je rozpracován tak, aby mohl postihnout individuální i věkové zvláštnosti žáků a mohl být aplikován v konkrétních podmínkách každého oddělení. Z nabízených činností je možno vybírat, kombinovat a uskutečňovat dle aktuálních podmínek.

 

 

ESTETICKO – VÝCHOVNÁ OBLAST

 

Cíl:      Rozvíjet estetické vnímání a cítění žáků.

            Kultivovat a rozvíjet výtvarné vyjadřování žáků, vést je k chápání krásy kolem nás, rozvíjet jejich dobrý vkus.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 • Kresba našeho kamaráda
 • Malba hub
 • Sběr přírodních materiálů a práce s nimi (razítka, koláže)
 • Malba draka s využitím různých výtvarných technik (akvarel, tempera, otiskování rukou, zapouštění barev)
 • Práce s listy, míchání barev, otiskování
 • Rozvíjíme u žáků jemnou motoriku
  a zručnost

 

 • Seznamujeme žáky s různými výtvarnými technikami

 

 • Umožňujeme žákům podílet se na výzdobě školy a školní družiny, prezentujeme jejich práci při akcích pro rodiče a veřejnost (jarmarky)

 

 • Rozvíjíme tvořivost a fantazii žáků

 

 • Učíme žáky pracovat ve skupině

 

 • Rozvíjíme kreativitu žáků

 

 • Využíváme žákovskou knihovnu, časopisy, výukové programy

 

 • Rozvíjíme cit pro barvy, učíme míchání barev, vytváření nových barevných tónů a odstínů

 

 • Motivujeme žáky k činnosti

 

 • Využíváme plochy na školní zahradě
  a školním hřišti

Prosinec

Leden

Únor

 • Malba zimní tématiky, zimních sportů
 • Výtvarné ztvárnění čerta a Mikuláše
 • Práce na zimní a vánoční výzdobě školy a ŠD
 • Novoroční přání
 • Příprava karnevalové masky

Březen

Duben

Květen

 • Malba na téma ptáci
 • Ilustrace k dětské knize, pohádce
 • Výtvarné ztvárnění planety Země
 • Kresba dopravních situací a dopravních značek
 • Malba jarní přírody (květiny, stromy)
 • Práce na velikonoční výzdobě školy
  a ŠD
 • Přáníčka maminkám

Červen

 • Malba křídami na chodník na různá témata (ZOO, louka, mořský svět, pohádkové postavy)
 • Kresba zážitků za školy v přírodě, výletu

 

HUDEBNĚ – POHYBOVÁ OBLAST

 

Cíl:      Rozvíjet u žáků smysl pro rytmus, koordinaci pohybu při hudbě.

            Prohloubit hudební cítění a dovednosti pomocí poslechu hudby, zpěvu, recitace a hrou na jednoduché hudební a rytmické nástroje.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 • Dechová cvičení
 • Správné držení těla
 • Rytmické hry
 • Zpěv lidových písní
 • Hudební hry
 • Nácvik nových písní a říkadel
 • Rozvíjíme v žácích pohybové dovednosti formou her, písní
  a jednoduchých tanečků

 

 • Rozvíjíme smysl pro rytmus pomocí her, říkadel, hry na rytmické nástroje

 

 • Nacvičujeme spojení pohybu s hudbou formou tanečních her, písní s pohybovým doprovodem
  a jednoduchých tanečků

 

 • Vedeme žáky kladnému vztahu k hudbě formou poslechu hudby a zpěvu

 

 

 • Poskytujeme žákům prostor pro individuální i kolektivní zpěv

 

 

 • Využíváme prostoru tříd, tělocvičny, atria i školní zahrady a hřiště

Prosinec

Leden

Únor

 

 • Taneční hry
 • Zpěv koled a písní se zimní a vánoční tematikou
 • Pěvecké soutěže
 • Písně s pohybovým doprovodem
 • Karnevalové tance

Březen

Duben

Květen

 • Prostorový pohyb
 • Taneční soutěže
 • Zpěv písní s ptačí a jarní tematikou
 • Velikonoční říkanky
 • Cviky obratnosti
 • Nácvik poskoků, druhů chůze a běhu
 • Cvičení při hudbě

Červen

 • Poslech a zpěv písniček z pohádek
 • Zpěv táborových písní
 • Oslavy Dne dětí

 

PRACOVNĚ – TECHNICKÁ OBLAST

 

Cíl:      Rozvíjet u žáků jemnou motoriku.

Prohloubit znalosti a dovednosti při práci s již známými materiály.

Seznámit žáky s novými materiály a jejich možným využitím.

Vytvořit u žáků a rozvíjet pracovní dovednosti.

 

Období

Činnosti

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 

 • Nácvik práce s papírem – skládání, lepení, vytrhávání, stříhání
 • Sběr a poznávání přírodních materiálů
 • Práce s přírodním materiálem – koláže, dýňová strašidla
 • Vyřezávání dýní
 • Práce s listy – koláž, frotáž, otiskování
 • Modelování a práce s keramickou hlínou
 • Kašírování (houby)
 • Ukazujeme pracovní postupy, pomůcky, materiály a výrobky

 

 • Motivujeme žáky k trpělivosti
  a vytrvalosti

 

 • Vedeme žáky k dokončení započaté práce

 

 • Učíme žáky poznávat a pracovat se stále novými materiály

 

 • Upozorňujeme a dbáme na bezpečnost při práci s různými materiály, pomůckami a nástroji

 

 • Motivujeme a podněcujeme fantazii, nápaditost a originalitu žáky

 

 • Umožňujeme žákům tvořit dle vlastní fantazie

 

 • Rozvíjíme samostatnost a individualitu

 

 • Učíme žáky spolupracovat při kolektivní práci

 

 • Prezentujeme výrobky žáků před rodiči v prostorách školy

 

 • Prací s různými materiály rozvíjíme jemnou motoriku a zručnost žáků

 

Prosinec

Leden

Únor

 

 • Čert a Mikuláš – zápich do květináče, kornout na bonbóny
 • Výroba vánočních ozdob a dekorací
 • Pečení ze slaného těsta
 • Zimní vystřihovánky, papírořez
 • Výroba svícnů
 • Vánoční a novoroční přání
 • Stavby ze sněhu
 • Výroba karnevalových škrabošek a masek
 • Prostorová práce – lepení z papírových krabiček – (hrad)

Březen

Duben

Květen

 • Výroba jarní a velikonoční výzdoby školy a ŠD
 • Výroba kraslic a velikonoční dekorace – různé materiály a techniky
 • Papírová koláž, fotokoláž ke Dni Země
 • Práce s korálky – navlékání, mozaika a zažehlování
 • Výroba přání ke Dni matek

Červen

 • Výroba šperků z různých materiálů

 

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

 

Cíl:      Rozvíjet u žáků paměť, logické myšlení, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti a grafický projev formou her.

            Vést žáky k samostatnosti, zodpovědnosti a aktivitě.

            Učit žáky připravit si k práci potřebné pomůcky.

 

Období

Činnosti

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 • Vypravování zážitků z prázdnin
 • Paměťové a logické hry
 • Četba a vypravování pohádek
 • Vědomostní kvíz
 • Didaktické hry
 • Omalovánky s početními úkoly
 • Rozvíjíme slovní zásobu, učíme se správnému vyjadřování formou vypravování

 

 • Formou kvízu a didaktických her opakujeme učivo

 

 • Orientujeme se v číselné řadě, formou hry procvičujeme početní úkoly – dle věku dětí

 

 • Procvičujeme logické myšlení formou řešení detektivních příběhů

 

 • Procvičujeme a rozvíjíme řečové schopnosti

 

 • Čteme příběhy, učíme se říkanky

 

 • Rozvíjíme paměť, logické myšlení
  a slovní zásobu pomocí řešení hádanek a kvízů

Prosinec

Leden

Únor

 

 • Ponaučení z pohádek
 • Vymýšlení a vypravování pohádek
 • Logické hry
 • Hádanky, křížovky
 • Stolní hry logické, paměťové – Pexeso, Ubongo, Lodě, Piškvorky, Scrable

Březen

Duben

Květen

 

 • Vědomostní soutěž
 • Slovní hry – přesmyčky, slovní fotbal
 • Říkanky, jazykolamy
 • Dětské časopisy

Červen

 • Kvízy a hádanky

 

PŘÍRODOVĚDNÁ A VLASTIVĚDNÁ OBLAST

 

Cíl:      Učit žáky pozorovat přírodu kolem nás, všímat si změn v jednotlivých ročních obdobích.

Vypěstovat a prohloubit u žáků kladný vztah přírodě, naučit žáky o přírodu pečovat a přírodu chránit.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 • Vycházky v okolí školy
 • Vycházky do přírody, k Laguně
 • Návštěva výstavy hub
 • Kvíz o houbách
 • Pozorování změn v přírodě
 • Sběr listů a jiných přírodnin
 • Poznávání stromů
 • Orientujeme se v okolí školy

 

 • Pozorujeme změny, zbarvování listů, poznáváme stromy

 

 • Učíme se poznávat základní druhy hub

 

 • Upozorňujeme na bezpečnost na sněhu a ledu

 

 • Vedeme žáky ke kladnému vztahu k přírodě

 

 • Motivujeme žáky k ochraně přírody

 

 • Určujeme jarní květiny

 

 • Pozorujeme přírodu, učíme se poznávat rostliny i živočichy

 

 

Prosinec

Leden

Únor

 • Vycházky do zimní přírody
 • Povídání o péči o zvířata a ptáky v zimě
 • Doplňování krmítek

Březen

Duben

Květen

 • Připomínáme si Den ptactva
 • Četba a encyklopedie
 • Kvízy a soutěže
 • Vycházky do parku Michalov
 • Připomínáme si Den Země

Červen

 

 

 • Vycházky k zahrádkám, k rybníku
 • Hádanky a křížovky

 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBLAST

 

Cíl:      Vytváření a upevňování základních návyků společenského chování, rozvoj umění komunikace a mezilidských vztahů.

            Pěstování hygienických návyků a sebeobsluhy.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 

 • Seznámení se s novými dětmi, utváření mezilidských vztahů
 • Seznámení se se ŠD, orientace v prostorách školy
 • Učení se sebeobsluze a správnému stolování
 • Vytváření hygienických a společenských návyků
 • Dobré a špatné vlastnosti
 • Seznamujeme se s žáky formou komunikace a společenských her, vytváříme si pravidla ŠD

 

 • Vytváříme klidné a podnětné prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně, umožňujeme odpočinek, relaxaci
  a seberealizaci žáků v době před
  a po vyučování

 

 • Vedeme žáky k ohleduplnosti, toleranci a zodpovědnosti k sobě i k druhým

 

 • Motivujeme žáky k četbě – návštěva městské knihovny, společná četba

 

 • Vycházky v okolí školy, seznamujeme se s pravidly bezpečnosti pro chodce v silničním provozu

 

 • Učíme žáky udržování pořádku ve svém okolí a svých věcech

 

 • Vedeme žáky k otevřené komunikaci
  na daná témata

Prosinec

Leden

Únor

 • Připomínání a udržování lidových tradic
 • Moudra a ponaučení z pohádek
 • Projev úcty k ostatním lidem
 • Upevňování kamarádských vztahů
 • Bezpečnost při zimních sportech

Březen

Duben

Květen

 

 • Utváření kladného vztahu dětí
  ke knihám
 • Připomínání velikonočních tradic
 • Učení dopravních předpisů pro chodce
 • Udržování kázně a pořádku

Červen

 • Vštěpování bezpečnostních pravidel při sportování
 • Ochrana a péče o zdraví
 • Nebezpečí při koupání a letních sportech
 • Nebezpečí a škodlivost drog

 

SPORTOVNÍ OBLAST

 

Cíl:      Rozvíjet pohybové dovednosti, obratnost, rychlost a pohotovost pomocí pohybových her.

            Všestranně přispívat k tělesné a duševní svěžesti žáků.

            Rozvíjet a podporovat zdravou soutěživost v různých sportovních oblastech.

 

Období

Činnost

Metody práce

Září

Říjen

Listopad

 • Nácvik házení a chytání míče, míčové hry
 • Pochopení a dodržování pravidel
 • Hry s lanem
 • Cvičení obratnosti, závody družstev
 • Hod na cíl - kuželky, kruh, petanque
 • Nácvik obratnosti s využitím herních prvků na školní zahradě
 • Vedeme žáky k dodržování pravidel a kázni

 

 • Učíme žáky zdravé soutěživosti, ale zároveň schopnosti spolupráce
  a vzájemné pomoci

 

 • Opakováním vedeme žáky k rozvoji pohybových dovedností

 

 • Využíváme prostory tělocvičny a atria

 

 • Činnost aktualizujeme vzhledem k počasí

 

 • Vždy dbáme na bezpečnost

 

 • Rozvíjíme rychlost a obratnost formou soutěží v atletických disciplínách

 

 • Překonáváme projevy pohodlnosti nebo bojácnosti některých žáků

 

 • Využíváme prostory školního hřiště, školní zahrady i mimoškolní dětské areály

Prosinec

Leden

Únor

 

 • Hry a cvičení se švihadly
 • Soutěže a turnaje v míčových hrách
 • Hry na sněhu, zimní sporty
 • Pohybové a míčové hry v tělocvičně
  a v atriu

Březen

Duben

Květen

 

 • Běh, skok z místa, trojskok
 • Chůze na chůdách
 • Hry a cviky se švihadly
 • Kopaná, vybíjená, basketbal
 • Závodivé hry družstev
 • Petanque

Červen

 • Procvičení obratnosti na školní zahradě
 • Míčové a pohybové hry na školním hřišti
 • Sportovní olympiáda

 

 

7.      Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

V naší ŠD jsme díky úzké spolupráci vychovatelek a učitelek připraveni adekvátně pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i rozvíjet talent nadaných a mimořádně nadaných žáků.

Naši školní družinu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními i žáci nadaní a mimořádně nadaní. Pro bezproblémový pobyt těchto žáků je nutná již uvedená úzká spolupráce s vyučujícími, především konzultace výchovně vzdělávacích metod, s výchovnou poradkyní, metodiky prevence, ale také se zákonnými zástupci.

 

8.      Podmínky přijímaní uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání

 

Školní družina je určena zejména pro žáky prvního stupně základní školy. V případě velkého počtu zájemců je postupováno podle kritérií daných směrnicí školy. O přijímání či vyloučení žáků rozhoduje ředitelka školy (dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb.).

Žák může být do ŠD přijat během celého školního roku (není-li naplněna její kapacita) na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonného zástupce o rozsahu docházky, způsobu odchodu a uvolňování žáka. Přijetím do ŠD se pro žáka stává docházka povinnou, vztahují se na něj veškerá práva a povinnosti ŠD, která jsou specifikována ve vnitřním řádu ŠD. Žádost o mimořádné uvolnění musí být předložena předem, a to písemnou formou s podpisem zákonného zástupce.

Docházka do ŠD může být ukončena během celého školního roku, vždy však na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

 

9.      Popis materiálních podmínek

 

Školní družina je součástí Základní školy. Všechna oddělení se nachází v přízemí školy, 8 oddělení v kmenových třídách prvních
a druhých tříd, jedno oddělení je umístěno ve třídě, která slouží pouze k činnosti ŠD. Všechna oddělení jsou vybavena vhodným nábytkem a koberci, 2 oddělení mají k dispozici televizi s DVD přehrávačem a tři oddělení projektor s interaktivní tabulí. Jedno oddělení je vybaveno 8 počítači s výukovými programy a připojenými k internetu.

Ke sportovním aktivitám využívá školní družina nově zrekonstruované školní hřiště a školní zahradu, vybavenou průlezkami
a šplhadly. V zimních měsících využívá 2 tělocvičny vybavené sportovními pomůckami a náčiním, atrium a 2 pingpongové stoly. Dále pro své činnosti využívá počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a žákovskou knihovnu.

Materiální vybavení jednotlivých oddělení školní družiny je na standardní úrovni, žáci mají k dispozici stolní hry, hračky, stavebnice a výtvarný materiál. Vybavení těmito pomůckami je průběžně doplňováno. Všechna oddělení jsou dále vybavena videotelefony, které slouží pro bezpečné vyzvedávání dětí rodiči.

Prostředí školní družiny je bezpečné, odpovídající hygienickým normám. Respektuje estetická kritéria, na výzdobě se účastní žáci školní družiny. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s vybavením školní družiny.

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, pitný režim zajišťuje školní kuchyně.

 

 

10. Popis personálních podmínek

 

 

                        Všechny pedagogické pracovnice, které pracují ve ŠD, mají předepsanou kvalifikaci. Své odborné vzdělání si dále doplňují v akreditovaných kurzech i samostudiem. Jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly
a pedagogickými a metodickými zásadami výchovně-vzdělávací činnosti ve školní družině:

-        mají organizační schopnosti

-        umí jednat s žáky i rodiči

-        vytváří příznivé sociální klima

-        projevují vřelý vztah k žákům

-        dodržují bezpečnostní předpisy

-        prezentují výsledky své činnosti na veřejnosti

-        zvolenými aktivitami vzbuzují v žácích zájem o činnost, rozvíjí pozitivní stránky osobnosti žáků

 

 

11.     Popis ekonomických podmínek

 

Provoz školní družiny je financován z prostředků zřizovatele základní školy. Výše úplaty za poskytované služby je stanovena zřizovatelem. Částka je od zákonných zástupců vybírána dvakrát ročně. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitelka školy.

 

 

12. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 

Školní družina vyhledává, zjišťuje a vyhodnocuje možná rizika vyplývající z veškerých činností našeho zařízení a současně i přijímá opatření k prevenci těchto rizik.

Žáci jsou na začátku roku a při každé nové činnosti seznamováni jak s možnými riziky a následky činností, tak se správnými postupy. Jsou poučováni o zásadách správného chování ve škole, na veřejnosti, a to i v době prázdnin. Opakovaně jsou seznamováni s postupem při úrazu a v případě požáru.

Zabýváme se nejen zajištěním bezpečnosti fyzické, ale také sociální a emocionální. Žáci se učí zejména zásadám ochrany před patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství či násilí, jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu.

 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:

 

-        vhodná skladba zaměstnání s dostatkem relaxace i aktivního pohybu

-        vhodná struktura jednotlivých činností

-        vhodný stravovací i pitný režim

-        vhodné vybavení vzhledem k věkovým zvláštnostem a hygienickým požadavkům

-        vhodný výběr pomůcek

-        výrazné označení nebezpečných prostorů i předmětů, jejich pravidelná kontrola

-        ochrana žáků před úrazy

-        dostupnost prostředků první pomoci, kontaktu na lékaře

-        dovednost vychovatelek poskytovat první pomoc

 

Psychosociální podmínky:

 

-        vytváření příznivého sociálního klimatu – úcta, tolerance, empatie, spolupráce, otevřenost a partnerství v komunikaci, spolupráce jednotlivých oddělení, ale i ZŠ se ŠD

-        budování respektu k potřebám jedince i k jeho osobním problémům

-        posilování především takových činností, které mají pro žáky smysl a vedou je k rozvoji praktických zkušeností

-        podporování motivujícího hodnocení s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem žáků a jejich pokroku, dostatečná zpětná vazba

-        ochrana žáka před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy

-        vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školní družiny v oblasti plánování, vlastní činnosti i následném hodnocení

včasná informovanost žáků i jejich zákonných zástupců

 

13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu

 

            Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně i sborovně školy. V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách školy.