PROJEKT "ŽIVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA"

  PROJEKT ŽIVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA, podpořen Nadací Partnerství v rámci grantového programu Pro přírodu se školami, číslo projektu:68-S7-264

   
  www.nadacepartnerstvi.cz

www.sever.ekologickavychova.cz

 
 
„Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, Střediska ekologické výchovy SEVER, SFŽP ČR, MŽP a společnosti Toyota Motor Czech spol. s r. o.“
  FOTODOKUMENTACE K PROJEKTU:

 

  Stav zahrady před provedením rekonstrukce.

 

 

  "Bylinková zahrádka"

 

 

 

Altán (výstavba altánu je financována z grantového programu Nadace Partnerství "Pro přírodu  se školami" www.nadacepartnerstvi.cz)

 

 

  Sázení stromu míru, 21.09.2011
21. září bylo vyhlášeno MEZINÁRODNÍM DNEM MÍRU. Naše škola se spolu s dalšími školami ze 150 zemí světa zapojila do akce "ZASAĎ STROM MÍRU". Přihlášené školy sázely stromy vždy ve 12.00 hodin místního času. První strom byl vysazen na Novém Zélandu, se sázením pak pokračovali žáci v Asii, Evropě a v Africe, kruh výsadby pak ukončily školy v Americe. Všechny zapojené školy obdrží ke svému stromu certifikát.
Na naší škole sázeli strom žáci 7. tříd v předmětu Základy ekologie s pomocí žáků 5.B a 3.B.

 

 

  CERTIFIKÁT - Sázení stromu míru, 21.09.2011
Mailem jsme obdrželi certifikát s poděkováním za účast:

Thank you for your participation.
Best regards
Nina Ree-Lindstad
 

Project Manager
Learning about Forests (LEAF)
c/o Forestry Extension Institute
Honne
NO-2836 Biri
Norway

 

 

 

V rámci projektu  připravujeme  pracovní listy pro terénní výuku!! Budou určeny i mladším žákům k práci na školní zahradě a výuce .
Vzory vytvořených pracovních listů pro terénní výuku.

 

 

  Sklizeň bylinek a šití pytlíků na jejich uchovávání  před  dalším zpracováním.(5.B)

 

 

  Z vypěstovaných bylinek jsme si samozřejmě také uvařili velmi dobrý čaj, všichni jsme také společně ochutnali. Jen se po něm zaprášilo…

 

 

  Bylinky jsme využili k výrobě ručního papíru.

 

 

  Ten jsme předvedli i na tradičním Vánočním jarmarku.

 

 

  A dokonce z něj vznikla krásná letošní PF !!!

 

 

 

Průběžně pracujeme na zahradě a provádíme pěstitelská pozorování.

 

 

  Vybudovali jsme novou hmatovou stezku.

 

 

  Vytvořili jsme i popisky k vysazeným bylinkám a stromům a keřům.

 

 

  Na zahradě se stále něco děje...

 

 ANOTACE PROJEKTU:

 

Projekt řeší aktuální situaci silně poškozené travnaté plochy školní zahrady, po provedení komplexní rekonstrukce fasády školy. Reaguje na chybějící prostory k terénní výuce přírodovědných předmětů (venkovní učebna EVVO) i chybějící  sazenice pro obnovu výsadby stromů a keřů a bylin, které byly  poškozeny a odstraněny při rekonstrukci fasády školy.Vede k získání nových  kompetencí a posílení role žáků v komunitním plánování, organizaci a činnostech spojených s realizací projektu. Plánovanými mimoškolními aktivitami a dobrovolnickou prací propojuje každodenní život školy s místním společenstvím.

  CO PROJEKT ŘEŠÍ:

 

Projekt reaguje na  vnitřní potřeby školy a aktuální požadavky ve výuce.Řeší místní situaci po provedení komplexní rekonstrukce fasády školy, poškození travnaté plochy, chybějící venkovní krytý prostor k terénní výuce - přírodní učebna, nedostatek zeleně v okolí školy(stromy, keře) a následnou zvýšenou prašnost, chybějící materiálové a technické vybavení k vybudování Bylinkové zahrádky a následnou péči o školní pozemek.

  ZAČLENĚNÍ PROJEKTU DO VÝUKY:

 

Projekt prolíná předměty ŠVP: Český jazyk (8.-9. roč.) Matematika (7.roč.), Přírodopis (6.-9.roč.), Základy ekologie(8.a 9.roč.), Člověk a jeho svě t (3.,4. a 5. roč.), Praktické činnosti (3. -8. roč.), Výtvarná výchova (3.-8.roč.), Informatika (7.,8.9.roč.), Počítač a já (5.roč.), Výchova ke zdraví.(8. a 9.roč.)
Naplňuje průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Environmentální výchova.

Získané kompetence v rámci aktivit projektu:
Kompetence k učení
: Získávání a zpracování nových informací,plánování, organizování a řízení vlastní činnosti,orientace v informačních zdrojích, propojení  konkrétních aktivit s reálným životem školy.
Kompetence k řešení problémů: Porovnávání a ověřování názorů v rozhovoru a diskuzi, řešení problémových situací a plánování způsobů jejich řešení.
Kompetence komunikativní:
Prezentace projektu veřejnosti,delegování úkolů v rámci pracovního týmu,spolupráce,komunikace.
Kompetence sociální a personální:
Účast na debatě a řešení problémů, spolupráce, vytváření pravidel práce v týmu.
Kompetence pracovní:
Pracovní návyky a postoje v rámci praktických aktivit, zásady bezpečnosti práce,správné a bezpečné zacházení s pracovními nástroji a pomůckami,plánování, organizování a řízení vlastní činnosti.
Kompetence občanské:
Hodnocení míry vlastního zapojení do činnosti, přijetí zodpovědnosti za konkrétní aktivitu.

Zapojení do plánu učiva v jednotlivých předmětech (návrh):
Český jazyk (8.-9. roč.)
– prezentace projektu v tisku(novinový článek), multimediální sdělení, pozvánka na Den stromů, Den Země.
Matematika (7.roč.)
finanční rozpočet (nákup stromů a keřů), povrch zahrady-výpočty.
Přírodopis (6.-9.roč.)
Léčivé byliny, popisky ke stromům a keřům, vyhledávání a třídění informací. Tvorba popisek k výsadbě.
Základy ekologie(8.a 9.roč.)
Plánování, příprava a tvorba modelu bylinkové zahrádky. Výsadba dřevin.Encyklopedie bylin, pracovní listy.
Člověk a jeho svět (3.,4. a 5. roč. )
Fenologická pozorování
Praktické činnosti (3. -8. roč. )
Pěstitelské práce, Praktické činnosti spojené s péčí o vysazené rostliny.
Výtvarná výchova (3.-8.roč.)
Výtvarná soutěž – návrh školní zahrady, Plakáty na akce pro veřejnost, model bylinkové zahrádky(prostorové vytváření)
Informatika (7.,8.,9.roč.)
Multimediální zprávy, zpracování digitální fotografie, tvorba www. stránek-propagace projektu
Počítač a já (5.roč.)
Vyhledávání a třídění informací-práce s www stránkami Encyklopedie bylin.Pracovní listy.
Výchova ke zdraví.(8. a 9.roč.)
Návrh začlenění vysazených bylin do jídelníčku. Kuchyňská úprava bylin  a jejich využití v lidovém léčitelství.

 

 
 

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

www.toyota.cz

 
 
NAVRCHOLU.cz